Regulamin

1. Sklep HIPCIO.SKLEP.PL jest prowadzony przez firmę: „Przedsiębiorstwo Jago”
Piotr Jagodziński, ul. Paprotna 5 Hipcio, 51-117 Wrocław, zarejestrowaną w CEiDG, NIP
8992650388, REGON 022122625, dalej nazywaną „Sklepem”.
2. Niniejszy regulamin, zwany dalej Regulaminem, określa zasady sprzedaży w Sklepie.
3. Złożenie zamówienia w Sklepie jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu.
4. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Wszelkie zmiany Regulaminu
obowiązują po 14 dniach od daty opublikowania ich na stronie internetowej Sklepu.
Sklep poinformuje klientów o zmianach mailowo oraz zamieści stosowną informację
na stronie głównej Sklepu w terminie 14 dni przed wejściem zmian w życie.
5. Ceny towarów prezentowanych w Sklepie Internetowym przedstawiane są w
wartościach brutto (zawierające podatek VAT). Wszystkie ceny wyrażone są w
polskich złotych. Ceny te nie zawierają kosztów przesyłki.
6. Rejestrując się do Sklepu Internetowego klient wyraża zgodę na gromadzenie jego
danych osobowych w celu dokonania transakcji. Dane te nie będą upubliczniane.
7. Klienci mają prawo do wglądu w swoje dane, do ich poprawiania oraz wniesienia
żądania o zaprzestaniu ich wykorzystywania.
8. Sprzedaż prowadzona jest jedynie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, Sklep nie
wysyła towarów za granicę.
9. Sprzedaż prowadzona jest w systemie wysyłkowym oraz z możliwością odbioru
osobistego w siedzibie Sklepu.
10. Sprzedaż wysyłkowa prowadzona jest przez firmę kurierską.
Koszty wysyłki podane są na stronie Sklepu.
11. W przypadku wysyłki, towar jest wysyłany w dni robocze, do 3 dni roboczych po
zaksięgowaniu wpłaty na koncie bankowym.
12. Sklep zastrzega sobie możliwość opóźnienia w realizacji zamówienia z przyczyn
niezależnych od Sklepu. Klient każdorazowo zostanie poinformowany o nowym
terminie realizacji zamówienia, jednak nie może on przekroczyć 30 dni.
13. Należy bezwzględnie sprawdzić paczkę przy odbiorze w obecności kuriera. Jeżeli
uszkodzenie towaru zostanie zauważone przez klienta w późniejszym czasie (do 7 dni
kalendarzowych), należy je zgłosić telefonicznie do firmy kurierskiej, albo
telefonicznie lub mailowo Sklepowi.
14. Na wpłatę za zakupiony towar, w przypadku przelewu na konto bankowe, Sklep oczekuje
maksymalnie 7 dni kalendarzowych od daty zakupu. Po tym terminie, przy braku
wpłaty, zamówienie zostaje anulowane.
15. Na koszt wysyłki składają się koszty usługi firmy kurierskiej oraz
koszty opakowania.
16. Akceptując regulamin, klient wyraża zgodę na wystawienie faktury VAT, oraz
przesłanie jej drogą elektroniczną, na wskazany w zamówieniu adres e-mail.
17. Klient ma prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży (zwrotu towaru), bez podawania
przyczyn, w terminie do 14 dni od momentu dostarczenia towaru.
18. Prawo do zwrotu towaru nie przysługuje w przypadku zakupu towarów:
A. wyprodukowanych na zamówienie klienta, posiadających cechy wg
specyfikacji klienta;
B. szybko psujących się lub z krótkim terminem ważności;
C. dostarczanych w zapieczętowanym opakowaniu, których po otwarciu
opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze
względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
19. Za moment dostarczenia towaru uważa się moment odbioru towaru przez klienta w
siedzibie sklepu, lub odbioru towaru od doręczyciela, którym jest kurier.
Jeśli klient zażyczył sobie dostawę poprzez przewoźnika nie
będącego w standardowej ofercie sklepu, za moment odbioru towaru uważa się
moment wydania towaru przewoźnikowi.
20. W celu odstąpienia od umowy należy przesłać do sklepu wypełnione oświadczenie
odstąpienia od umowy.
21. Sklep zwróci pieniądze klientowi w ciągu 14 dni od momentu otrzymania
oświadczenia odstąpienia do umowy, jednak nie wcześniej, niż w momencie
otrzymania zwracanego towaru, lub też otrzymania dowodu nadania towaru. Klient
ma obowiązek zwrócić towar, lub dostarczyć dowód nadania zwracanego towaru, w
ciągu 14 dni, od momentu otrzymania przez sklep, oświadczenia odstąpienia od
umowy.
22. Zwrotowi podlega kwota stanowiąca wartość zamówienia, wraz z kosztami najtańszej
możliwej dla tego zamówienia przesyłki oferowanej przez sklep.
23. Wszystkie oferowane przez nas towary są fabrycznie nowe i objęte gwarancją
producenta, dystrybutora lub importera, o ile na ten towar jest udzielana gwarancja.
24. Sklep nie bierze odpowiedzialności za szkody wynikłe z niewłaściwego użytkowania
towarów. Odpowiedzialność za szkody wynikające z nieprawidłowego
funkcjonowania urządzeń, obsługiwanych zgodnie z instrukcją, określają warunki
gwarancji producenta, importera bądź dystrybutora towaru.
25. Reklamacje przyjmowane są drogą mailową, lub pocztą tradycyjną, na adres
korespondencyjny Sklepu. Reklamacja zawierać musi: informacje i okoliczności
przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju oraz daty wystąpienia
niezgodności/wady; żądanie klienta co do sposobu realizacje reklamacji; dane
kontaktowe klienta oraz numer zamówienia.
26. Sklep ustosunkowuje się do reklamacji klienta, w terminie 14 dni.
27. Sklep będzie dążyć do rozpatrywania wszelkich reklamacji na drodze polubownej, lub
w sądzie polubownym. W przypadku braku powodzenia, sądem właściwym do
rozpatrywania sprawy, jest sąd właściwy dla miejsca zamieszkania kupującego.
28. Konsument może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i
dochodzenia roszczeń. Chcąc skorzystać z możliwości polubownego rozwiązywania
sporów dotyczących zakupów internetowych, Konsument może złożyć swoją skargę
np. za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem:
http://ec.europa.eu/consumers/odr/
29. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 2020-06-12.